فیلم

گزارش مهدی چمران از بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

صحن شورا