فیلم

نطق پیش از دستور جعفر شربیانی در پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

گرافیک