نشست هم اندیشی بررسی تصمیم کار پیشنهادی برای برگزاری رویداد 1400 - 98/11/21