بازدید ناهید خداکرمی از مراکز درمانی شهرداری - 99/07/23